Display Picture

Display Picture

Om projektet ”Ett steg mot Sverige”

Kopeja_pie_Rotko-min

Projektet har utarbetat ett läromedelsmaterial som vänder sig dels till inlärare som själva vill lära sig svenska i sin egen takt, dels till lärare som vill använda materialet i sin undervisning. Materialet har skapats i ett transnationellt projekt finansierat av Nordiska ministerrådets program Nordplus Nordiska språk. Författarna till läromedlet arbetar på olika lärosäten i fem nordiska och baltiska länder. Målet har varit att öka språkförståelsen mellan de nordiska och de baltiska länderna, försärka samhörighetskänslan och de kulturella banden i Östersjöområdet genom intensifierad språkundervisning i svenska.

Kopej_Klaipeda_jura-min

Om projektdeltagarna

Från Lettland, projektkoordinator Ilona Laha, Fil dr. i Jämförande litteraturvetenskap, forskare och lektor i svenska språket vid universitetet i Daugavpils. Aija Jakovele, magister i filologi och pedagogik och lektor i svenska språket vid universitetet i Daugavpils.

Från Sverige Sarah Ljungquist, Fil dr. i Litteraturvetenskap  och lektor i litteraturvetenskap med inriktning mot genusvetenskap vid Högskolan i Gävle. Ulrika Serrander, Fil dr. i Lingvistik och lektor i svenska språket med inriktning på svenska som andraspråk vid Högskolan i Gävle.

Från Finland Hilkka Bergman, civilekonom, magister i filologi och lektor i svenska språket och kommunikation vid Åbo yrkeshögskola. Minna Björkberg-Suominen, magister i filologi och lektor i svenska språket och kommunikation vid Åbo yrkeshögskola.

Från Litauen Ausra Mendele, fil. kand. och lärare i svenska vid Klaipedas Vytauto Didziojo Gymnasieskola. Virginija Jurgaityte, magister i filologi och lektor i svenska vid Klaipeda universitet.

Från Estland Kristiina Tedremaa-Levorato, magister i filologi och lektor i svenska vid Tallins Universitet.

 

I projektet har också följande personer deltagit under delar av projekttiden: Maija Burima, Fil dr. i Jämförande litteraturvetenskap och professor i Jämförande litteratur vid universitetet i Daugavpils. Lisbet Evelin Niinepuu, magister i filologi, Tallinn, Estland. Elisabeth Drion, magister i filologi , Stockholm, Sverige.

Skräddarsy din egen kurs i svenska språket och den svenska kulturen!

Materialet omfattar texter, övningar, fakatarutor, ordlistor, samt aktuella länkar för vidare läsning på de teman som texterna berör.

Innehållet utgår ifrån unga människors vardag i Sverige, Finland och Baltikum och olika tidsaktuella ämnen som berör dem.

Karaktärerna möts och lär känna varandra och varandras länder.

Den språkliga nivån motsvarar B1 och B2 enligt de nivåer som finns beskrivna i den europeiska språkskalan.

Texterna är fristående och kan läsas i vilken ordning som helst.

Som inlärare kan du studera självständigt utifrån din egen situation, oberoende av tid och plats. Du som är lärare kan plocka material från den här hemsidan och använda i din undervisning.

Du kan använda texterna i sin helhet eller endast delar av dem utifrån gruppens intresse och undervisningens tidsramar.

Materialet kan också användas som extrauppgifter då de med lätthet kan användas såväl under lektionstid som självständigt i hemmet.

Ordlista

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z Å Ä Ö

A

aktiebolag, -et, = 
akuten (talsp.) 
akutmottagning, -en, -ar 
alkoholhalt, -en 
allemansrätt, -en 
allvarlig, -t, -a, -are, -ast 
altan, -en, -er 
an/se (-ser, -såg, -sett) 
anfallare, -n, = 
anhörig, -t, -a 
ankomst, -en, -er 
anmäl/a, -er, -de, -t 
annars 
anordna, -r, -de, -t 
anställd, -a 
anställningsintervju, -n, -er 
ansvar, -et 
ansvara, -r, -de, -t 
ansvarig, -t, -a 
ansök/a, -er, -te, -t 
ansökan 
ansök/a pengar (-er, -te, -t) 
antag/en, -et, -na 
antal, -et, -en 
antingen… eller …. 
arbetsgivare, -n, = 
arbetsintyg, -et = 
arbetslöshet, -en 
arbetsterapet, -en, -er 
armbind/el, -eln, -lar 
arrangemang, -et, = 
arrangera, -r, -de, -t 
arsenik, -en 
arv, -et, = 
assnygg, -t, -a (talsp.) 
avboka, -r, -de, -t 
avbrytarbänk, -en, -ar 
av en slump 
avfall, -et, = 
avgång, -en, -ar 
av/göra (-gör, -gjorde, -gjort) 
avklara avslutningsexamina (-r, -de, -t) 
avlösningssystem, -et = 
avres/a, -an, -or 
avskur/en, -et, -na 
avsluta, -r, -de, -t 
avsnitt, -et, = 
avstäng/d, -t, -da 
ax/el, -eln, -lar 

B

ban/a, -an, -or 
band, -et, = 
bandage, -t, = 
banta, -r, -de, -t 
barfota, = 
barnvakt, -en, -er 
basta, -r, -de, -t 
batteri, -et, -er 
bebo/dd, -tt, -dda 
be/driva (-driver, -drev, -drivit) 
be/finna sig (-finner, -fann, -funnit)  
befolkning, -en, -ar 
befäst/a, -er, -e, befäst 
begagna/d, -t, -de 
behandla, -r, -de, -t 
behandling, -en, -ar 
behållare, -n, = 
behörighet, -en, -er 
behöv/a, -er, -de, -t 
belopp, -et, = 
belöna/d, -t, -de 
bemanningsföretag, -et = 
ben, -et, = 
benskydd, -et, = 
bero på (-r, -dde, -tt) 
beroende av 
besked, -et, = 
be/stå (-står, -stod, -stått) 
beställ/a, -er, -de, -t 
bestäm/ma, -mer, -de, -t 
bestört, =, -a 
besvik/en, -et, -na 
besättning, -en, -ar 
bete sig (-r, -dde, -tt) 
beteckning, -en, -ar 
betydande, = 
betydligt 
betyg, -et, = 
beundra, -r, -de, -t 
bi/dra till (- drar, -drog, -dragit) 
bidrag, -et, = 
bilda, -r, -de, -t 
bilregisterskylt, -en, -ar 
bistånd, -et, = 
bit/a ihop (biter, bet, bitit) 
björkris, -et, = 
blandäktenskap, -et, = 
bli anställd (blir, blev, blivit) 
bli av (blir, blev, blivit) 
bli biten (blir, blev, blivit) 
bli färdig med skolan (blir, blev, blivit) 
blinka, -r, -de, -t 
bli över (blir, blev, blivit) 
bly, -et 
blyg, -t, -a, -are, -ast 
boende, -t 
borgerlig vigs/el, -eln -lar 
borgerlig, -t, -a 
borggård, -en, -ar 
bo/stad, -staden, -städer 
bosätt/a sig (-sätter, -satte, -satt) 
bott/en, -nen, -nar 
boulespel, -et, = 
brist på 
bro, -n, -ar 
bryggeri, -et, -er 
bryt/a ihop (bryter, bröt, brutit) 
bråk, -et, = 
bråka, -r, -de, -t 
buffé, -n, -er 
burk, -en, -ar 
busig, -t, -a, -are,-ast 
busk/e, -en, -ar 
bygg/a, -er, -de, -t 
byggnad, -en, -er  
byt/a skola (-er, -te, -t) 
bära upp (bär, bar, burit) 
bärnsten, -en, -ar 
bärnstenshalsband, -et, = 
bästis, -en, -ar 
bättra sig (-r, -de, -t) 
bögdjäv/ul, -ulen, -lar (talspr.) 
böj/a sig, -er, de,-t 

 

C

Centrala studiestödsnämnden (CSN) 
charmtroll, -et, = 
chilla, -r, -de, -t 
coacha, -r, -de, -t 
cool -t, -a, -are, -ast 

 

D

dagis Ur och skur 
dansföreställning, -en, -ar 
del/ta (-tar, -tog, -tagit) 
dela ut (-r, -de, -t) 
dela, -r, -de, -t 
deltagare, -en, = 
dessutom 
det är dags 
diskborst/e, -en, -ar 
disktras/a, -an, -or 
dissonans, -en -er 
doft, -en, -er 
dosa, -an, -or 
dra, -r, drog, dragit (talsp.) 
drabba, -r, -de, -t 
driftig, -t, -a, -are, -ast 
driv/a, -er, drev, drivit 
drygt 
duka undan (-r, -de, -t)  
dyk/a upp (-er, dök/dykte, dykt) 

E

efter behov 
eftersökt, =, -a 
egenskap, -en, -er 
egentligen 
el, -en 
elmästare, -n, = 
energikäll/a, -an, -or 
engagera sig, -r, -de, -t 
enhet, -en, -er 
enkel, -t, -enkla, enklare, enklast 
ensamstående, = 
enskil/d, -t, -da 
er/bjuda (-bjuder, -bjöd, -bjudit) 
erbjudande, -t, -n 
erfarenhet, -en, -er 
er/sätta (-sätter, -satte, -satt) 
ertappa/d, -t, -de 
erövra, -r, -de, -t 
extraknäck/a, -er, -te, -t 

 

F

familjeföretag, -et, = 
famn, -en, -ar 
farlig, -t, -a, -are, -ast 
fartyg, -et, = 
fast datum 
fast inkomst, -en, -er 
fastighet, -en, -er 
fatta tycke för (-r, -de, -t) 
fatta, -r, -de, -t (talsp.) 
feijan (talsp.) 
festfixare, -n, = 
fika, -r, -de, -t 
fixa, -r, -de, -t 
fjäll, -et, = 
flask/a, -an, -or 
flera 
flott/a, -an, -or 
flott/e, -en, -ar 
fly, -r, -dde, -tt 
flytande, = 
flytta, -r, -de, -t 
folkbokförd 
Folkets Hus 
folkhögskol/a, -an, -or 
folkomröstning, -en, -ar 
folksjäl, -en, -ar 
folkvim/mel, -let 
fordon, -et, = 
forsränning, -en 
fort/sätta (-sätter, -satte, -satt) 
fortfarande 
fossilt bränsle, -t, -n 
fotfäste, -t, -n 
frakt, -en, -er 
frimärke, -t, -n 
fristående, = 
frys/a in (fryser, frös, frusit) 
främst 
fuktig, -t, -a, -are, -ast 
fullklottra/d, -t, -de 
fundera på (-r, -de, -t) 
fundera, -r, -de, -t 
fungera, -r, -de, -t 
funktionshindra/d, -t, -de  
funktionsnedsättning, -en, -ar 
fuska, -r, -de, -t 
fyll/a, -er, -de, -t 
fyllogäng, -et, = 
fynda, -r, -de, -t 
få insyn (får, fick, fått) 
få klart (får, fick, fått) 
få lust (får, fick, fått) 
få reda på (får, fick, fått) 
få syn på (får, fick, fått) 
få tag i (får, fick, fått) 
fånga intresse, -r, -de, -t 
fäll/a en tår (-er, -de, -t) 
färdig, -t, -a 
färdtjänst, -en 

 

färg, -en, -er 
färj/a, -an, -or 
fästning, -en, -ar 
föds/el, -eln, -lar 
följ/a med (-er, -de, -t) 
följare, -n, = 
följd, -en, -er 
förare, -n, = 
förband, -et, = 
förbere/dd, -tt, -dda 
förbered/a, -er, -de, förberett 
förberedelse, -n, -r 
förbjud/en, -et, -na 
fördela, -r, -de, -t 
fördröj/a, -er, -de, -t 
före/komma ( -kommer, -kom, -kommit) 
förena, -r, -de, -t 
förening, -en, -ar 
före/slå (-slår, -slog, -slagit) 
företag, -et, = 
för hand 
förfärlig, -t, -a, -are, -ast 
förgäves 
förlova sig, -r, -de, -t 
förmåg/a, -an, -or 
förmodligen 
förnya, -r, -de, -t 
förnyelsebar, -t, -a 
förorena, -r, -de, -t 
förort, -en, -er 
förpackning, -en, -ar 
förresten 
försena sig, -r, -de, -t 
försiktig, -t, -a, -are, -ast 
för/skjutas ( -skjuts, -sköts, -skjutits) 
forskning, -en, -ar 
förskol/a, -an, -or 
förskoleklass, -en, -er 
förskoleverksamhet, -en, -er 
för … skull 
förslag, -et, = 
förslitningsskad/a, -an, -or 
försommar, -en 
för/störa (-stör, -störde, -stört) 
försvara sig (-r, -de, -t) 
försäkring, -en, -ar 
försäljning, -en, -ar 
för tillfället 
förtjust, =, -a 
förtroende, -et 
förtvivla/d, -t, -de 
förut 
förut/sätta (-sätter,-satte, -satt) 
förutom 
förutsättning, -en, -ar 
förväntning, -en, -ar 
föräldradag, -en, -ar 
föräldraförsäkring, -en, -ar 
föräldraledig, -t, -a 
föräldrapenning, -en 

 

G

gal/en, -et, -na 
ge intryck (ger, gav, gett/givit) 
ge råd (ger, gav, gett/givit) 
ge sig (ger, gav, gett/givit) 
ge sig på (ger, gav, gett/givit) 
ge upp (ger, gav, gett/givit) 
ge ut (ger, gav, gett/givit) 
gemensam, -t, -ma 
genast 
genomtänkt, =, -a 
genuin, -t, -a 
genusinriktning, -en, -ar 
genusmedvetenhet, -en 
gevär, -et, =  
gilla läget (-r, -de, -t) 
gissa, -r, -de, -t 
givetvis 
glasigloo, – n, -r / -er 
glåpord, -et, = 
god/känna (-känner, -kände, -känt) 
godishalsband, -et, = 
godkän/d, -t, -da 
godnattsag/a, -an, -or 
gott om 
grann/e, -en, -ar 
gränsa till (-r, -de, -t) 
gräs, -et, = 
gräsklippning, -en 
gräsmatt/a, -an, -or 
gratis, = 
grej, -en, -er 
grunda/d, -t, -de 
grundskol/a, -an, -or 
gruv/a, -an, -or 
gruvbolag, -et, = 
gräv/a fram (-er, -de, -t) 
gräv/a, -er, -de, -t 
grönskande, = 
gröt, -en, -er 
gullig, -t, -a, -are, -ast 
gumm/a, -an, -or 
gym, -met, = 
gå fram (går, gick, gått) 
gå i retur (går, gick, gått) 
gå i uppfyllelse (går, gick, gått) 
gå överstyr (går, gick, gått) 
gå på helspänn (går, gick, gått) 
gå sönder (går, gick, gått) 
gå ut gymnasiet (går, gick, gått) 
gäll/a, -er, -de, -t 
gäng, -et = 
gärnings/man, -mannen, -män 
gästkort, -et, = 
göra bort sig (gör, gjorde, gjort) 
göra bra ifrån sig (gör, gjorde, gjort) 
göra sällskap (gör, gjorde, gjort) 
göra sig beredd (gör, gjorde, gjort) 
göra sig redo (gör, gjorde, gjort)  
göra slut (gör, gjorde, gjort) 
göra tabbar (gör, gjorde, gjort) 

 

H

ha fullt upp (har, hade, haft) 
ha ingen aning (har, hade, haft) 
ha koll (har, hade, haft) 
ha kvar (har, hade, haft) 
ha något i bakfickan (har, hade, haft) 
ha på gång (har, hade, haft) 
ha råd (har, hade, haft) 
ha tur (har, hade, haft) 
halka, -r, -de, -t 
halvlek, -en, -ar 
halvö, -n, -ar 
hand/bok, -en, -böcker 
handel, -n 
handikappbuss, -en, -ar 
handla om (-r, -de, -t) 
hantera, -r, -de, -t 
hantverk, -et, = 
hatbrott, -et, = 
hav, -et, = 
helst 
hem/stad, -staden, -städer 
hembygd, -en, -er 
hembygdsrätt, -en 
heminredning, -en, -ar 
hemkunskap, -en 
hemmaplan, -en 
hemsid/a, -an, -or 
hemtjänsten 
hemtrevlig, -t, -a, -are, -ast 
hen 
himla (talsp.) 
hitta, -r, -de, -t 
hjälm, -en, -ar 
hjälpmed/el, -let = 
hjälpverksamhet, -en, -er 
hot, -et, = 
humaniora (pl.) 

 

hundspann, -et, = 
hur många gånger som helst 
hushåll, -et, = 
hushållsvar/a, -n, -or 
husmanskost, -en 
huttra till (-r, -de, -t) 
huvudansvar, -et 
hyr/a ut (-hyr, -de, -t) 
håll/a ett tal (håller, höll, hållit) 
håll/a fast vid (håller, höll, hållit) 
håll/a kontakten (håller, höll, hållit) 
håll/a med (håller, höll, hållit) 
håll/a om (håller, höll, hållit) 
håll/a på med (håller, höll, hållit) 
håll/a sig borta (håller, höll, hållit) 
hållbar utveckling, -en, -ar 
hållbar, -t, -a 
häftig, -t, -a, -are, -ast 
hämta, -r, -de, -t 
händ/a, -er, -e, hänt 
hänförande, = 
häng/a med (-er, -de, -t) 
häng/a ute (-er, -de, -t) 
härstamma, -r, -de, -t 
höglju/dd, -tt, -dda 
högskoleprov, -et, = 
högtidlig, -t, -a, -are, -ast 
högutbilda/d, -t, -de 
höj/a, -er, -de, -t 
höns, -et, = 
hörlur, -en, -ar 

 

I

i anslutning till 
i dagligt tal 
idrott, -en, -er 
idrottsolyck/a, -an, -or 
i förhållande till 
i förväg 
i god tid 
illa 
illa till mods 
i lugn och ro 
i marginalen 
imponera -r, -de, -t 
inblanda/d, -t, -de 
inbrott, -et, = 
inkalla/d, -t, -de 
inkomst, -en, -er 
inlinda/d, -t, -de 
innanför 
innebandy, -n 
inne/bära (-bär, -bar, -burit) 
innegård, -en, -ar 
innehåll, -et = 
in/föra (-för, -förde, -fört) 
in/gå (-går, -gick, -gått) 
in/gå äktenskap (-går, -gick, -gått ) 
in/gå partnerskap (-går, -gick, -gått) 
in/leda (-leder, -ledde, -lett) 
inofficiell, -t, -a 
in/se (-ser, -såg, -sett) 
inseminera, -r, -de, -t 
i nära anslutning 
i samband med 
inslag, -et, = 
inte ens hinn/a (hinner, hann, hunnit) 
intill 
invadera, -r, -de, -t 
invandrare, -n, = 
invånare, -n, = 
ispås/e, -en, -ar 
i stället för 

 

J

jobbig, -t, -a, -are, -ast 
jord, -en 
jämfört med 

 

jämn, -t, -a, -are, -ast 
järnmalm, -en, -er 
jättetråkig, -t, -a, 

 

K

kandidat, -en, -er 
kapsyl, -en, -er 
kasta sig om halsen (-r, -de, -t) 
kasta, -r, -de, -t 
kastell, -et, = 
kelig, -t, -a, -are,-ast 
kila iväg (-r, -de, -t) 
kladdig, -t, -a, -are, -ast 
klara  upp (-r, -de, -t) 
klara av (-r, -de, -t) 
klara sig (-r, -de, -t) 
klipp/a, -er, -te, -t 
kliv/a (kliver, klev, klivit) 
kliv/a på (kliver, klev, klivit) 
klädkedj/a, -an, -or 
klänningsfick/a, -an, -or 
klättra, -r, -de, -t 
knappast 
knyt/a kontakter (knyter, knöt, knutit) 
knyt/a (knyter, knöt, knutit) 
knyte, -t, -n 
knytkalas, -et, = 
knåda, -r, -de, -t 
knä, -(e)t, -n 
knäckt, =, -a 
knäpp, -t, -a, -are, -ast 
knäskål, -en, -ar 
kolla, -r, -de, -t 
kollektivtrafik, -en 
komm/a förbi (kommer, kom, kommit) 
komm/a i vägen (kommer, kom, kommit) 
komm/a ihåg (kommer, kom, kommit) 
komm/a med förslag (kommer, kom, kommit) 
komm/a överens (kommer, kom, kommit) 
kommun, -en, -er 
kompisgäng, -et, = 
komvux 
konståkning, -en 
konungarike, -t, -n 
koppar, -n 
koppla upp sig (-r, -de, -t) 
korridorrum, -met, = 
kosttillskott, -et, = 
kraftig, -t, -a, -are, -ast 
krama, -r, -de, -t 
kranskommun, -en, -er 
kratt/a, -an, -or 
krossa, -r, -de, -t 
krydd/a, -an, -or 
kryssning, -en, -ar 
krånglig, -t, -a, -are, -ast 
kräk/as, -s, -tes, -ts 
krävande, = 
kungahus, -et, = 
kunglighet, -en, -er 
kunskap, -en, -er 
kupp, -en, -er 
kurort/stad, -staden, -städer 
kursare, -n, = (talsp.) 
kust, -en, -er 
kustområde, -t, -n 
kval, -et, = 
kylig, -t, -a, -are, -ast 
käk, -et (talsp.) 
källare, -n, = 
känn/a på (-er, kände, känt) 
kärnämne, -t, -n 
kärnkraftverk, -et, = 
kö, -n, -er 
könsfördelning, -en 
könsneutral, -t, -a, -are, -ast 
könstillhörighet, -en 
kör, -en, -er 
köttfärspaket, -et, = 

L

ladda ner (-r, -de, -t) 
laddningsbar, -t, -a 
lag, -et, = 
lagmännisk/a, -an, -or 
lagstadga/d, -t, -de 
lagstiftning, -en 
lagtingsval, -et, = 
lakan, -et, = 
landsbygd, -en 
landsdel, -en, -ar 
landskamp, -en, -er 
landskap, -et, = 
landsnum/mer, -ret, = 
lastbilsflak, -et, = 
led, -en, -er 
legitimation, -en, -er 
lika 
likställ/a, -er, -de, -t 
lita på (-r, -de, -t) 
lite grann 
livsmed/el, -let, = 
livvakt, -en, -er 
lock, -et, = 
loppis, -en -ar 
lossa, -r, -de, -t 
lotta ut (-r, -de, -t) 
lottovinst, -en, -er 

 

lova, -r, -de, -t 
lovande, = 
lukta illa (-r, -de, -t) 
lunchlåd/a, -an, -or 
lunka, -r, -de, -t 
luta sig (-r, -de, -t) 
luta/d, -t, -de 
lyft/a, -er, -te, -t 
lågenergilamp/a, -an, -or 
lån, -et, = 
låna ut (-r, -de, -t) 
långvarig, -t, -a, -are, -ast 
låt, -en, -ar 
låt/a (låter, lät, låtit) 
läge, -t, -n 
lägg/a ner (lägger, la(de), lagt) 
lägg/a upp (lägger, la(de), lagt) 
läggning, -en, -ar 
läkemed/el, -let, = 
lämna in, (-r, -de, -t) 
lämplig -t, -a, -are, -ast 
län, -et, = 
längdskidor (pl.) 
längta efter (-r, -de, -t) 
länk, -en, -ar 
läskig, -t, -a, -are, -ast 
lätta över (-r, -de, -t) 
löfte, -t, -n 
löpträna, -r, -de, -t 
lös/a medlemskap (-er, -te, -t) 

 

M

m/s (eng. motorship) 
magist/er, -ern, -rar 
majbras/a, -an, -or 
maritim, -t, -a 
marknad, -en, -er 
marknadsför/a, =, -de, -t 
marknadsledare, -n, = 
matlagning, -en 
matrester (pl.) 
matte (talsp.) 
medborgarskap, -et = 
meddelande, -t, -n 
medelklass, -en, -er 
medlem, -men, -mar 
medresenär, -en, -er 
mellanmål, -et 
mellersta 
meningsfull, -t, -a, -are, -ast 
messa, -r, -de, -t (talsp.) 
midj/a, -an, -or 
midnattssol, -en 
mil/d, -t, -da, -are, -ast 
miljö, -n, -er 
miljöstation, -en, -er 
miljövänlig, -t, -a, -are, -ast 
minoritet, -en, -er 
minska, -r, -de, -t 
minska/s, -s, -des, -ts 

 

missa, -r, -de, -t 
misshandel, -n 
misstag, -et, = 
modersmål, -et = 
modevisning, -en, -ar 
mord, -et, = 
mordförsök, -et, = 
motståndare, -n, = 
motsvara, -r, -de, -t 
motsvarighet, -en, -er 
musikutrustning, -en, -ar 
muskelbristning, -en, -ar 
muskelfäste, -t, -n 
mygg, -en 
myndig, -t, -a 
myndighet, -en, -er 
mynta, -r, -de, -t 
myr, -en, -ar 
mys/a, -er, -te, -t 
mysig, -t, -a, -are, -ast 
målgrupp, -en, -er 
mållöst 
målmedvet/en, -et, -na 
mångfald, -en, -er 
möjlig, -t, -a 
mördarsnig/el, -eln, -lar 
mörkhya/d, -t, -de 
mösspåtagning, -en 
möte, -t, -n 

 

N

nak/en, -et, -na 
nation, -en, -er 
nationskort, -et, = 
naturbruk, -et 
naturtillgång, -en, -ar 
naturvårdsverket 
naturvetenskap, -en 
nicka, -r, -de, -t 
niorna (pl.) 
noggrann, -t, -a, -are, -ast 
nojig, -t, -a, -are, -ast (talsp.) 
nosa, -r, -de, -t 
nubbevis/a, -an, -or 

 

nykt/er, -ert, -ra, -rare, -rast 
nyskörda/d, -t, -de 
nyttig, -t, -a, -are, -ast 
nyutexaminera/d, -t, -de 
någonstans 
nämn/a, -er, -de, -t 
närbeläg/en, -et, -na 
näring, -en, -ar 
närma sig, -r, -de, -t 
nätsid/a, -an, -or 
nöj/a sig (-er, -de, -t) 
nöj/d, -t, -da, -are, -ast 

 

O

oavsett 
obligatorisk, -t, -a 
odla, -r, -de, -t 
odlare, -n, = 
odlingssäsong, -en, -er 
offentlig, -t, -a, -are, -ast 
okamratlig, -t, -a 
ombord 
omfatta, -r, -de, -t 
omgivande, = 
område, -t, -n 
omslagspapp/er, -ret, = 
omvårdnad, -en 

 

onödig, -t, -a 
ordentlig, -t, -a, -are, -ast 
ordförande, -n, = 
ordinarie, = 
ordna, -r, -de, -t 
orka, -r, -de, -t 
oroa sig, -r, -de, -t 
ort, -en, -er 
otäck, -t, -a, -are, -ast 
outhärdlig, -t, -a 
ovanlig, -t, -a, -are, -ast 

 

P

pallkrag/e, -en, -ar 
palt, -en, -ar 
pant, -en, -er 
pappersmass/a, -an, -or 
parhus, -et, = 
passa på (-r, -de,-t) 
passa, -r, -de, -t 
passningsövning, -en, -ar 
pendla, -r, -de, -t 
pentry, -t, -n 
periodvis 
persilja, -n 
pigga upp (-r, -de, -t) 
pigga upp sig (-r, -de, -t) 
pilla, -r, -de, -t 
plan, -en, -er 
plantera, -r, -de, -t 
plantering, -en, -ar 
planteringskärl, -et, = 
plastburk, -en, -ar 
plastfolie, -n, -r 
plastkass/e, -en, -ar 
plinga till (-r, -de, -t) 
plocka fram (-r, -de, -t) 
plocka svamp (-r, -de, -t) 
plocka, -r, -de, -t 
plugga, -r, -de, -t 
pluggande, -t -n 
plåg/a -an, -or 
polare, -n, = (talsp.) 
polcirk/el, -n, -lar 
porslin, -et 
portionssnus, -et, -er 
poäng, -en, = 
praoa, -r, -de, -t 
praoplats, -en, -er 
prick 
pris, -et, = el. priser 
proppfull, -t, -a 
provsmaka, -r, -de, -t 
prägla, -r, -de, -t 
präglas, =, -des, -ts 
pumpa upp, (-r, -de, -t) 
punk, -en 
puss, -en, -ar 
pyssla, -r, -de, -t 
pyttsan 
  
  
påbörja, -r, -de, -t 
på direkten 
på egen hand 
på frivillig basis 
påföljd, -en, -er 
på grund av 
på/gå, (-går, -gick, -gått) 
på nätet 
påtår, -en 
påverka, -r, -de, -t 

R

rabatt, -en, -er 
radhus, -et, = 
rankning, -en, -ar 
ras, -et, = 
rasa, -r, -de, -t 
raw food-glass, -en, -ar 
rederi, -et, -er 
redskap, -et, = 
regelbund/en, -et, -na 
reglera, -r, -de, -t 
rekrytering, -en, -ar 
rensa, -r, -de, -t 
res/a sig (-er, -te, -t) 
resmål, -et, = 
returres/a, -an, -or 
rik, -et, -en 
rimlig, -t, -a, -are, -ast 
ringa, = 
rod/er, -ret, = 
roddare, -n, = 
rodna, -r, -de, -t 
rollator, -n, -er 
rull/e, -en, -ar 
rullande dagis 
rullande schema (-t, -n) 
rutt, -en, -er 
rym/ma, -mer, -de, -t 
rådgivare, -n, = 
rådhus, -et, = 
råka illa ut (-r, -de, -t) 
råka, -r, -de, -t 
rån, -et, = 
räck/a (till), -er, -te, -t 
rätt som det är 
rätt, -en, -er 
rättighet, -en, -er 
rättvis, -t, -a 
rättvisemärkt, =, -a 
rökförbud, -et, = 
röra sig (rör, rörde, rört) 
röst, -en, -er 
rösta, -r, -de, -t 

 

S

sakna, -r, -de, -at 
samarbeta, -r, -de, -t 
samarbetsförmåga, -n 
samhällelig, -t, -a 
samhällskunskap, -en, -er 
samhällsmotstånd, -et 
samhällsvetenskap, -en 
samköna/d, -t, -de 
samman/binda (-binder, -band, -bundit) 
sammanfatta, -r, -de, -t 
sammanlagt 
samordna, -r, -de, -t 
samtal, -et, = 
samtidigt 
samtliga 
sanningsenligt 
satsa på (-r, -de, -t) 
schysst, =, -a (talsp.) 
se efter (ser, såg, sett) 
se till (ser, såg, sett) 
segermål, -et, = 
separation, -en, -er 
sevärdhet, -en, -er 
signalera, -r, -ade, -at 
silversmed, -en, -er 
sinne för humor 
sist 
sitt/a till bords (sitter, satt, suttit) 
sjukgymnast, -en, -er 
sjukgymnastik, -en 
sjuksköterska, -n, -or 
självförsvar, -et, = 
självklarhet, -en, -er 
självständig, -t, -a, -are, -ast 
självstyr/d, -t, -da 
sjöfart, -en 
skad/a, -an, -or 
skada sig (-r, -de, -t) 
skada/d, -t, -de 
skadedjur, -et, = 
skadegörelse, -n, -r 
skaffa sig (-r -de -t) 
skaffa, -r, -de, -t 
skaka hand, -r, -de, -t 
skapa, -r, -de, -t 
skatt, -en, -er 
ske, -r, -dde, -tt 
skicklighet, -en, -er 
skiffergas, -en, -er 
skilj/a, -er, -de, -t 
skitkul (talsp.) 
skjut/a (skjuter, sköt, skjutit) 
skjutsa, -r, -de, -t 
skog, -en, -ar 
skoj, = 
skoja, -r, -de, -t 
skolavslutning, -en, -ar 
skolbetyg, -et = 
skolka, -r, -de, -t 
skollov, -et, = 
skolplikt, -en, -er 
skoltrött, =, -a 
skott, -et, = 
skrik/a till (skriker, skrek, skrikit) 
skräp, -et, = 
skutta, -r, -de, -t 
skydda, -r, -de, -t 
skyhög, -t, -a 
skyltfönst/er, -ret, = 
skynda sig (-r, -de, -t) 
skåla, -r, -de, -t 
skämta, -r, -de, -t 
skämtsamt 
skänk/a, -er, -te, -t 
skärgård, -en, -ar 
skörd, -en, -ar 
skörda, -r, -de, -t 
skördefest, -en, -er 
sköt/a, -er, -te, -t 
skötersk/a, -an, -or 
slagsmål, -et, = 
slit/a åt sig (sliter, slet, slitit) 
slit/a (sliter, slet, slitit) 
slogan, -s 
slump, -en, -ar 
slutbetyg, -et, = 
slutprov, -et, = 
slå huvudet på spiken (slår, slog, slagit) 
slå två flugor i en smäll (slår, slog, slagit) 
slåss, =, slogs, slagits 
släpa sig (-r, -de, -t) 
släpp/a iväg (-er, -te, -t) 
slöjd, -en, -er 
slösa, -r, -de, -t 

 

SM / svenskt mästerskap 
smacka, -r, -de, -t 
smart, =, -a, -are, -ast 
smidesverk/stad, -staden, -städer 
smycka, -r, -de, -t 
smycke, -t, -n 
smygtitta, -r, -de, -t 
småbrukare, -n, = 
småningom 
smärt/a, -an, -or 
smärtstillande med/el, -let, = 
snack, -et = (talsp.) 
snus, -et 
snusförsäljning, -en, -ar 
snygg, -t, -a, -are, -ast 
snöre, -t, -n 
snöskot/er, -ern, -rar 
socialen (talsp.) 
sopor (pl.) 
sopsortera, -r, -de, -t 
sopsortering, -en, -ar 
soptunn/a, -an, -or 
sortera, -r, -de, -t 
spara, -r, -de, -t 
sparsam, -t, -ma, -mare, -mast 
specialkost, -en 
sportlov, -et, = 
spridning, -en, -ar 
spy upp (-r, -dde, -tt) 
spår, -et, = 
spän/d, -t, -da 
spänn (talsp.) 
spänn/a (spänner, spände, spänt) 
spännande, = 
stackar/e, -(e)n, = 
stackars, =  
stadsdel, -en, -ar 
stadskärn/a, -an, -or 
stadsodling, -en, -ar 
stadstull, -en, -ar 
stappla, -r, -de, -t 
starta eget (-r, -de, -t) 
statlig, -t, -a 
statsminist/er, -ern, -rar 
steg, -et, = 
sten, -en, -ar 
stenhår/d, -t, -da 
sträck/a sig (-er, -te, -t) 
sträva efter (-r, -de, -t) 
studentbo/stad, -städer 
studentkår, -en, -er 
studentmöss/a, -an, -or 
studentmottagning, -en, -ar 
studiebidrag, -et, = 
studielån, -et, = 
studiemed/el, -let, = 
stug/a, -an, -or 
stuka, -r, -de, -t 
styrk/a, -an, -or 
styrketräna, -r, -de, -t 
stål, -et 
städdag, -en, -ar  
ställ/a i ordning (-er, -de, -t) 
ställ/a upp (-er, -de, -t) 
stäm/ma, -mer, -de, -t 
stämning, -en 
stöd, -et, = 
stödj/a (stödjer, stödde, stött) 
stör/d, -t, -da 
sug/en, -et, -na 
sur, -t, -a, -are, -ast 
sura, -r -de, -t 
surfplatt/a, -an, -or 
Svenskport, -en 
syfta på (-r, -de, -t) 
syrr/a, -an, -or (talsp.) 
syssel/sätta (-sätter, -satte, -satt) 
så klart 
så synd 
såsom 
såväl … som 
säkerhet, -en 
säkert 
sällskap, -et, = 
särskil/d, -t, -da 
sätt, -et, = 
sätt/a frön (sätter, satte, satt) 
sätt/a på (sätter, satte, satt) 
sätt/a sig ner (sätter, satte, satt) 
sök/a, -er, -te, -t 
sök/a upp (-er, -te, -t) 
sökande, -n, = 

 

T

ta en rund/a, -an, -or 
ta hand om (tar, tog, tagit) 
ta itu med (tar, tog, tagit) 
ta ledigt (tar, tog, tagit) 
ta reda på (tar, tog, tagit) 
ta sig (tar, tog, tagit) 
ta sig fram (tar, tog, tagit) 
ta sig till (tar, tog, tagit) 
ta studenten (tar, tog, tagit) 
ta tid (tar, tog, tagit) 
Tack och lov! 
tack vare 
tappa, -r, -de, -t 
taskig, -t, -a, -are, -ast 
tent/a, -an, -or 
termin, -en, -er 
tillbehör, -et, = 
tillbringa, -r, -de, -t 
tillfällig, -t, -a 
tillgänglig, -t, -a, -are, -ast 
till/höra (-hör , -hörde, -hört) 
till och med 
till råga på allt 
tillstånd, -et, = 
tillträde, -t, -n 
tillvalsämne, -et, -n 
tillvaro, -n 
tillverka, -r, -de, -t 
tillåt/a (tillåter, tillät, tillåtit) 
tillåt/en, -et, -na 
timjan, -en 
tingsrätt, -en, -er 
tjejjour, -en, -er 
tjuga, -n (talsp.) 
tjänst, -en, -er 
tjänst/göra (-gör, -gjorde, -gjort) 

 

tolka, -r, -de -t 
tom, -t, -ma, -are, -ast 
toppdomän, -en, -er 
toppennyhet, -en, -er 
torg, -et, = 
totalpris, -et, = 
trappa ner (-r, -de, -t) 
trapphus, -et, = 
trappuppgång, -en, -ar 
triv/as, -s, -des, -ts 
trivsam, -t, -ma, -mare, -mast 
troligen 
trygg, t, -a, -are, -ast 
trä, -et 
trädgård, -en, -ar 
träng/a sig (-er, -de, -t) 
träningspass, -et, = 
tröst, -en 
tub, -en, -er 
tuff, -t, -a, -are, -ast 
tveka, -r, -de, -t 
tveksam, -t, -ma 
tvillingar (pl.) 
tvinga, -r, -de, -t 
tvung/en, -et, -na 
tvåbäddshytt, -en, -er 
tvärtom 
tydligen 
tydligt 
tygpås/e, -en, -ar 
tyngd, -en, -er 
tågluffa, -r, -de, -t 
tät, -t, -a, -are, -ast 
tävla i lag (-r, -de, -t) 
tävling, -en, -ar 
tävlingsinrikta/d, -t, -de 

 

U

um/gås (-gås, -gicks, -gåtts) 
und/vika (-viker, -vek, -vikit) 
undantag, -et, = 
under kontroll 
underhållning, -en 
underkän/d, -t, -da 
underlätta, -r, -de, -t 
underskötersk/a, -n, -or 
undersök/a, -er, -te, -t 
undersökningsrum, -met, = 
ungdomar, -na (pl.) 
ungdomsmottagning, -en, -ar 
ungdomsvårdsanstalt, -en, -er 
upp/föra sig (-för, -förde, -fört) 
upp/ge (-ger, -gav, -gett/givit) 
uppdela/d, -t, -de 
uppfattning, -en, -ar 
uppgift, -en, -er 
uppklara, -r, -de, -t 
uppkörning, -en, -ar 
upplev/a, -er -de -t 
upplevelse, -n, -r 
upplevelsepark, -en, -er 
uppmuntra, -r, -de, -t 
uppmuntran 
upprepa, -r, -de, -t 
uppriv/en, -et, -na 
upprör/d, -t, -da 
uppsats, -en, -er 
upptäck/a, -er, -te, -t 
upptag/en, -et, -na 
uppträd/a, -er, -de, -tt 
uppvakta, -r, -de, -t 
uppvärmning, -en 
urhungrig, -t, -a 
ursprunglig, -t, -a 
ut/föra (-för, – förde, -fört) 
ut/göra (-gör, -gjorde, -gjort) 
ut/reda ett brott (-reder, -redde, -rett) 
ut/se, -ser, -såg, -sett 
ut/vinna (-vinner, -vann, -vunnit) 
utbilda sig (-r, -de, -t) 
utbildning, -en, -ar 
utbud, -et, = 
utbytesstudent, -en, -er 
utexaminera/d, -t, -de 
utflykt, -en, -er  
utmanande, = 
utmärkelse, -n, -er 
utmärkt, =, -a 
utnyttja, -r, -de, -t 
utredning, -en, -ar 
utsatt, =, -a 
utsikt, -en, -er 
utskriv/en, -et, -na 
utväg, -en, -ar 
utveckla, -r, -de, -t 
utveckling, -en, -ar 
utvecklings/land, -landet, -länder 
utvila/d, -t, -de 
utöva, -r, -de, -t 

V

vad gäller 
Vad kul! 
val, -et, = 
Valborg 
var/a, -an, -or 
vara ihop (är, var, varit) 
vara känd för (är, var, varit) 
vara med (är, var, varit) 
vara rädd om (är, var, varit) 
vara sug/en på (-et, -na)  
vara tvungen (är, var, varit) 
vara/finnas kvar (är, var, varit / finns, fanns, funnits) 
vardagsrumsfönst/er, – ret, -er 
vardera 
vare sig … eller …. 
varningsbrev, -et, = 
vattenkraft, -en, -er 
vattenkraftverk, -et, = 
vattna, -r, -de, -t 
verka, -r, -de, -t 
verksamhet, -en, -er 
vetenskapsområde, -t, -n 
vid behov, -et, = 
vig/as, -s, -des, -ts 
vikariera, -r, -de, -t 
vilj/a, -an, -or 
vinka, -r, -de, -t 
vinn/a terräng (vinner, vann, vunnit) 
visa, -r, de, -t 
vista/s, =, -des, -ts 
vricka, -r, -de, -t 
vrid/a sig (-er, vred, vridit) 
vråla, -r, -de, -t 
vuxen, vuxna 
VVS (värme, ventilation, sanitet) 
våga, -r, -de, -t 
våld/ta (-tar, -tog, -tagit) 
vårdbiträde, -t, -n 
värdefull, -t, -a, -are, -ast 
vårdnad, -en 
vårhyllning, -en 
väck/a intresse (-er, -te, -t) 
välgjor/d, -t, -da 
välgörenhet, -en 
välj/a (väljer, valde, valt) 
välling, -en 
vänd/a (vänder, vände, vänt) 
vändning, -en, -ar  
vändpunkt, -en,-er 
vänj/a sig (-er, vande, vant) 
väntan (en) 
väntrum, -met, = 
vär/d, -t, -da 
värm/a upp sig, (-er, -de, -t) 
värna, -r, -de, -t 
växelvis 
växla, -r, -de, -t 

 

W

wellpapp, -en 

X

Y

yrkesval, -et, = 

 

Z

Å

åk/a fast (-er, -te, -t) 
åklagare, -n, = 
ålänning, -en, -ar 
ångra -r, -de, -t 
år/a, -an, -or 
årskurs, -en, -er 
åsikt, -en, -er 

 

åskådare, -n, = 
åt gången 
åter/vinna (-vinner, -vann, -vunnit) 
återetablera, -r, -de, -t 
återupp/ta (-tar, -tog, -tagit) 
återvinning, -en 
åtminstone 

 

Ä

äg/a, -er, -de, -t 
äktenskapslag, -en, -ar 
älv, -en, -ar 
ämne, -t, -n 
ändra sig (-r, -de, -t) 

 

ära, -n  
ärlig, -t, -a, -are, -ast 
ätstörning, -en, -ar 
äventyrsbad, -et, = 

 

Ö

ö, -n, -ar 
ödetomt, -en, -ar 
ögonblick, -et, = 
öka, -r, -de, -t 
öka/d, -t, -de 
önskning, -en, -ar 
öppet hus 
Östersjön 
överallt 
överenskommelse, -n, -r 
överfall, -et, = 

 

övergiv/en, -et, -na 
överhuvudtaget 
överlev/a, -er, -de, -t 
överlycklig, -t, -a 
övernatta, -r, -de, -t 
överstigande, = 
över/sätta (-sätter, -satte, -satt) 
övertala, -r, -de, -t 
övertyga, -r, -de, -t 
övrig, -t, -a 

 

Kontakter